شيوۀ پرداخت

پرداخت فعلاً فقط از طریق کارت یا واریز به حساب بانکی ممکن است.

شماره کارت :

6037997475246956

به نام سیما صادقیان