شيوۀ پرداخت

پرداخت فعلاً فقط از طریق کارت یا واریز به حساب بانکی ممکن است.

برای تکمیل فرایند خرید با بخش فروش 09138113316 تماس بگیرید.