شيوۀ پرداخت

پرداخت فعلاً فقط از طریق کارت یا واریز به حساب بانکی ممکن است.

شماره کارت :

6037997579964116

به نام سیما صادقیان